English
Tiếng Việt
Năng lực tư vấn
Dự án tiêu biểu
Trang chủ >> Năng lực tư vấn
Năng lực tài chính

VỐN ĐIỀU LỆ
Tổng số vốn điều lệ: ( Mười tỷ đồng chẵn )                           10.000.000.000 đồng
Trong đó:
Cổ đông Nhà nước nắm giữ                                          30 % vốn điều lệ
Cổ đông cá nhân ( trong và ngoài Công ty ) nắm giữ      70% vốn điều lệ

BẢNG KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Đơn vị : VNĐ

 

S
T
 T

 

Các thông tin
về tài chính

Năm

 

2006

 

2007

 

2008

1

Tổng tài sản

38.545.172.846

45.062056.614

56.801.650.494

2

Tài sản ngắn hạn

32.995.895.237

40.960.163.673

52.356.216.911

3

Tổng nợ

31.362.607.982

33.945.688.304

44.632.849.521

4

Nợ ngắn hạn

31.296.316.077

33.844.512.198

44.484.231.633

5

Sản lượng

27.200.000.000

35.000.000.000

39.900.000.000

6

Doanh thu từ dịch vụ tư vấn

15.273.897.398

17.108.005.867

25.127.462.073

7

Tổng doanh thu

20.799.252.647

18.654.177.905

25.526.246.073

Các tin khác
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo