English
Tiếng Việt
Năng lực tư vấn
Dự án tiêu biểu
Trang chủ >> Năng lực tư vấn
Năng lực tài chính

VỐN ĐIỀU LỆ
Tổng số vốn điều lệ: ( Mười tỷ đồng chẵn )                           10.000.000.000 đồng
Trong đó:
Cổ đông Nhà nước nắm giữ                                          30 % vốn điều lệ
Cổ đông cá nhân ( trong và ngoài Công ty ) nắm giữ      70% vốn điều lệ

BẢNG KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

Đơn vị : VNĐ

 

 

STT

Các thông tin về tài chính

Năm

2017

2018

2019

1

Tổng tài sản

54.381.688.863

48.677.326.061

46.804.809.211

2

Tài sản ngắn hạn

50.449.915.542

45.809.808.369

44.427.160.485

3

Tổng nợ

41.981.882.184

36.774.563.293

34.724.237.033

4

Nợ ngắn hạn

41.200.512.284

36.774.563.293

34.724.237.033

5

Sản lượng

25.000.000.000

18.005.000.000

20.075.811.912

6

Doanh thu từ dịch vụ tư vấn

19.533.683.972

10.913.828.383

19.028.803.991

7

Tổng doanh thu

19.533.683.972

10.913.828.383

19.028.803.991

 

Các tin khác
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo