English
Tiếng Việt
Năng lực tư vấn
Dự án tiêu biểu
Trang chủ >> Năng lực tư vấn
Năng lực tài chính

VỐN ĐIỀU LỆ
Tổng số vốn điều lệ: ( Mười tỷ đồng chẵn )                           10.000.000.000 đồng
Trong đó:
Cổ đông Nhà nước nắm giữ                                          30 % vốn điều lệ
Cổ đông cá nhân ( trong và ngoài Công ty ) nắm giữ      70% vốn điều lệ

BẢNG KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH

                                  

Các thông tin về tài chính

Năm 2021

Năm 2020

Năm 2019

Bảng cân đối kế toán

 

 

 

* Tổng tài sản(VND)

40.388.002.601

41.480.851.661

46.804.809.211

* Tổng nợ(VND)

28.366.033.350

29.506.031.746

34.724.237.033

 Giá trị tài sản ròng(VND)

12.021.969.251

11.974.819.915

12.080.572.178

* Tài sản ngắn hạn(VND)

38.323.327.943

39.261.775.875

44.427.160.485

* Nợ ngắn hạn(VND)

28.366.033.350

29.506.031.746

34.724.237.033

 Vốn lưu động(VND)

9.957.294.593

9.755.744.129

9.702.923.452

Báo cáo kết quả kinh doanh(VND)

 

 

 

* Tổng doanh thu(VND)

7.760.497.391

10.672.361.704

19.028.803.991

* Lợi nhuận trước thuế(VND)

121.079.459

143.227.583

295.205.236

* Lợi nhuận sau thuế(VND)

87.149.336

115.012.471

220.764.734

 

 

Các tin khác
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo