English
Tiếng Việt
Thư viện tài liệu
Dự án tiêu biểu
Tiêu chuẩn ngành
11 - 5 - 2023, 8:18 AM


TT TÊN QUYỂN- TÊN TIÊU CHUẨN SỐ HIỆU NƠI LƯU TRỮ GHI CHÚ
1 Công tình bến cảng sông 22TCN219-94 Phòng QLCL và các đơn vị Quyển V-tiêu chuẩn kĩ thuật CTGT
2 Cống trong BTCT Lắp ghép 22TCN159-86   Nt
3 Khảo sát địa kĩ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc 20TCN160-87 P.Tổng hợp,Các đơn vị thiết kế  
4 Qui trìnhthí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động 22TCN71-84 P. Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
5 Công trình chinh trị luồng chạy tàu sông 22TCN241-98 P. Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
6 Qui trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế 22TCN241-98 P. Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
7 Qui trình thiết kế xử lý đát yếu bằng bấc thấm trong thi công xây dựng nền đường 22TCN244-98 P. Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
8 Qui trình thi công và nghiêm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô 22TCN245-98    
9 Qui trình thi công và nghiêm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô 22TCN246-98    
10 Qui trình thi công và nghiệm thu dầm cầu dự ứng lực 22TCN247-98    
11 qui trình thi công kiểm định cầu trên đường ô tô 22TCN243-98    
12 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 22TCN248-98    
13 Qui trình thi công và nghiệm thu mặt đường 22TCN249-98    
14 Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN259-2000   Tập VI- tiêu chuẩn kỹ thuật công trình Giao thông
15 Qui trình khảo sát địa chất công trình các công trình đường thuỷ 22TCN260-2000    
16 Qui trình khảo sát nền đường ôtô đắp trên đất yếu – Tiêu chuẩn thiết kế 22TCN260-2000    
17 Qui trình khảo sát đường ôtô 22TCN263-2000    
18 Qui định nội dung tiến hành lập hồ sơ nghiên cứu nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các dự án xây dựng và kết cấu hạ tầng GTVT 22TCN268-2000    
19 Sơn cầu thép và kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu 22TCN253-1998   Tập VII tiêu chuẩn kỹ thuật Công trình giao thông
20 Cọc khoan nhồi 22TCN257-2000    
21 Qui trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt 22TCN258-1999    
22 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa 22TCN270-2001    
23 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa 22TCN270-2001    

 

TT
TÊN QUYỂN- TÊN TIÊU CHUẨN
NHÀ XUẤT BẢN
NƠI LƯU TRỮ
GHI CHÚ
1
Sổ tay tính toán thủy văn thủy lực cầu đường
GTVT
Phòng Tổng hợp Cơ quan biên soạn TEDI
2
Mạng lưới thoát nước
Xây dựng
Phòng Tổng hợp Tác giả Hoàng Huệ – Phan Đình khôi
3
Giải thích tiêu chuẩn thiết kế câu22TCN272-05
GTVT
Phòng Tổng hợp  
4
Sổ tayXây dựng cầu
Xây dụng
P.GĐ Trần Thị Thanh Minh Tác giả : Phạm huy Chính
5
Kết cấu nhịp cầu thép
Xây dựng
P.GĐ Trần Thị Thanh Minh Nguyễn viết trung
6
Nền đưòng đắp trên đất yếu trong điều kiện VN
GTVT
P.GĐ Trần Thị Thanh Minh Nhóm tác giả : Nguyễn Quang Chiêu, Lê Bá Lương
7
Móng cọc trong thực tế xây dựng
Xây dựng
P.GĐ Trần Thị Thanh Minh Shamsher Prakash, trường đại họcMossouri- Rolla
TT TÊN QUYỂN- TÊN TIÊU CHUẨN SỐ HIỆU NƠI LƯU TRỮ GHI CHÚ
1 Công tình bến cảng sông 22TCN219-94 Phòng Tổng hợp và các đơn vị Quyển V-tiêu chuẩn kĩ thuật CTGT
2 Cống trong BTCT Lắp ghép 22TCN159-86   Nt
3 Khảo sát địa kĩ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc 20TCN160-87 P. Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
4 Qui trìnhthí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động 22TCN71-84 P. Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
5 Công trình chinh trị luồng chạy tàu sông 22TCN241-98 P. Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
6 Qui trình đánh giá tác động môi trường khi lập dự án nghiên cứu khả thi và thiết kế 22TCN241-98 P. Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
7 Qui trình thiết kế xử lý đát yếu bằng bấc thấm trong thi công xây dựng nền đường 22TCN244-98 P.Tổng hợp ,Các đơn vị thiết kế  
8 Qui trình thi công và nghiêm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô 22TCN245-98    
9 Qui trình thi công và nghiêm thu lớp cát gia cố xi măng trong kết cấu áo đường ô tô 22TCN246-98    
10 Qui trình thi công và nghiệm thu dầm cầu dự ứng lực 22TCN247-98    
11 qui trình thi công kiểm định cầu trên đường ô tô 22TCN243-98    
12 Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu 22TCN248-98    
13 Qui trình thi công và nghiệm thu mặt đường 22TCN249-98    
14 Qui trình khoan thăm dò địa chất công trình 22TCN259-2000   Tập VI- tiêu chuẩn kỹ thuật công trình Giao thông
15 Qui trình khảo sát địa chất công trình các công trình đường thuỷ 22TCN260-2000    
16 Qui trình khảo sát nền đường ôtô đắp trên đất yếu – Tiêu chuẩn thiết kế 22TCN260-2000    
17 Qui trình khảo sát đường ôtô 22TCN263-2000    
18 Qui định nội dung tiến hành lập hồ sơ nghiên cứu nghiên cứu tiền khả thi và khả thi các dự án xây dựng và kết cấu hạ tầng GTVT 22TCN268-2000    
19 Sơn cầu thép và kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu 22TCN253-1998   Tập VII tiêu chuẩn kỹ thuật Công trình giao thông
20 Cọc khoan nhồi 22TCN257-2000    
21 Qui trình kỹ thuật kiểm định cầu đường sắt 22TCN258-1999    
22 Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm thấm nhập nhựa 22TCN270-2001    
23 Tiêu chuẩn kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường láng nhựa 22TCN270-2001    
Các tin khác:
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo